(0)
0,00 €

Terms & Conditions

Deze Algemene Voorwaarden reguleren het gebruik van de website "www.fillow.nl", waarvan  FW Skate Shop, SL de eigenaar is.
FW Skate Shop, SL, (hierna FILLOW.NL) is een Spaanse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd in Plaza de Colon, 2, 3º7 28220 Majadahonda (Madrid) Spanje, ingeschreven in het Handelsregister van Madrid in V 37952, Folio: 31, Sectie: 1, Pagina: M-675758-2, en met CIF nummer B88156906

Contactgegevens: 91.818.13.65 en clientes@fillow.net

Deze Algemene Voorwaarden bepalen de rechten en de plichten van alle gebruikers van de website www.fillow.nl.

VOORWERP

- Het voorwerp van deze Algemene Voorwaarden is de aankoop reguleren van de aangeboden producten in de online winkel  www.fillow.nl.

- Door op onze pagina te komen, de klant verbindt zich ertoe om de Algemene Voorwaarden na te leven, alsmede de gebruiksregels hierin vermeldt.

Inwerkingtreding

- Deze Algemene Voorwaarden, samen met de bevestiging van de bestelling, vormen het contract tussen Fillow Sport en de klant voor de levering van producten.

- Er wordt uitgegaan dat de Klant akkoord gaat met de algemene bepalingen die voorzien worden in deze tekst, vanaf het moment dat hij deze Algemene Voorwaarden verklaart te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan tijdens bij het afronden van de bestelling.

BESTELLINGEN

- Om een bestelling te plaatsen, dient de klant 18 jaar oud te zijn.

- Bij het plaatsen van een bestelling dient de klant zijn persoonlijke gegevens in te vullen op een formulier, met het doel om de juiste levering van de aangekochte producten te waarborgen.

Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld. U kunt ons privacybeleid raadplegen voor meer informatie.

- Wanneer een klant een bestelling plaatst, doet hij een aanbod op de producten die hij gekozen heeft. Wij kunnen dit aanbod aanvaarden of weigeren.

- Indien de bestelling aanvaard wordt, dan zal de klant ervan op de hoogte worden gebracht door middel van een  orderbevestiging via e-mail, op voorwaarde dat de klant ons een geldig email adres heeft gegeven.

Indien de bestelling niet aanvaardt wordt, dan nemen wij contact op de Klant om de reden van deze beslissing te motiveren, via email of telefoon.

- Hoewel we er alles aan doen om een actuele en bijgwerkte voorraad op ieder moment te tonen op onze pagina's, kunnen er momenten zijn waarop het niet mogelijk kan zijn om één van onze producten te leveren, als gevolg van een voorraadtekort of fouten.

In deze gevallen, zullen we contact opnemen met de Klant om hem hiervan op de hoogte te brengen en hij zal kunnen beslissen of hij deze producten wenst te veranderen door andere vergelijkbare producten of de bestelling volledig of gedeeltelijk te annuleren.

In geval van annulering zal de som van de producten die de klant wenst te annuleren worden terugbetaald.

- De periode van herroeping van een bestelling eindigt om 14:00 uur (werkdagen) na de voltooiing van de aankoop; Hierna wordt bestelling als gesloten beschouwd. Tijdens deze periode van herroeping kan de klant de bestelling kosteloos annuleren.

INFORMATIE OVER DE PRODUCTEN

- Er wodt ten allen tijde gepoogd om een gedetailleerde beschrijving te geven van de eigenchappen van een product door middel van teksten en foto's ervan.

Indien de Klant twijfels heeft over één van eigenschappen van een product, dan kan hij contact met ons opnemen op onze klantendienst om bijkomende informatie te ontvangen.

PRIJZEN

- De prijs van elk product wordt duidelijk aangegeven op de website.

De prijs en de verkoopsvoorwaarden kunnen variëren, maar voor de klant prevaleren altijd de prijs en de voorwaarden van kracht  op het moment dat de bestelling geplaatst werd, behalve in het geval van een systeemfout of een voor de hand liggende typefout.  In dat geval wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht.

- Wat de Belasting op de Toegevoegde Waarde beteft, wordt als algemene regel het belastingtarief van 21%  toegepast voor het grondgebied van de EU waar deze belasting van toepassing is. Alle bedrijven van landen van de Europese Unie, behalve Spanje, zijn vrijgesteld van deze belasting.

Door hun speciale fiscale regime worden de geografische locaties de Canarische eilanden, Ceuta en Melilla als extracommunitaire gebieden beschouwd. Daarom zijn de aankopen gemaakt door bewoners van deze gebieden vrijgesteld van BTW (de douanerechten en invoerrechten zijn niet inbegrepen in de prijs van het product of van de verzending, en dienen ter plaatse betaald te worden door de ontvanger van de goederen).

- Alle producten die onze online winkel promoot tegen een speciale prijs, worden weergegeven op de site met de volgende gegevens: aanbodprijs, normale prijs, kortingspercentage.

BESCHIKBAARHEID

- De producten die worden aangeboden via onze website zullen beschikbaar zijn in om het even welk land van de Europese Unie.

- Fillow zal al het mogelijke doen opdat de voorraden die getoond worden op de website echt en actueel zijn.

In geval van een fout in de voorraad, zullen we contact opnemen met de klant om hem zo snel ervan op de hoogte brengen en, indien mogelijk hem een product aanbieden van gelijke of hogere waarde. Indien de klant dit vervangingsproduct niet wenst, dan kan hij altijd de bestelling gedeeltelijk of volledig annuleren en het bedrag dat hij heeft betaald krijgen.

LEVERING

- Fillow verbindt zich ertoe om de aangekochte producten in perfecte staat te leveren naar het leveringsadres dat de klant heeft opgegeven op het bestelformulier.

- Vooraleer de bestelling te voltooien, worden aan de Klant leveringskosten getoond.

- De leveringsvoorwaarden en de keuze van het koeriersbedrijf kunnen op ieder moment gewijzigd worden, op voorwaarde dat dit geen de Klant geen schade berokkent.

- De levering zal worden gedaan aan het adres opgegeven door de klant. In geval van afwezigheid, zal de koeriersmaatschappij hem  een bericht achterlaten met instructies voor het aanvragen van een nieuwe levering.

- Voor de toepassing van deze Voorwaarden, wordt ervan uitgegaan dat de "levering" als uitgevoerd wordt beschouwd op het moment van ondertekening van de leveringsbon op het overeengekomen afleveradres.

GARANTIE PRODUCTEN

Alle producten aangeboden op Fillow hebben 2 jaar garantie. Indien het product een fabricagefout vertoont, dan zal het naar de fabrikant verzonden worden. De wachttijd hangt af van de beheertijd van de technische dienst van ieder merk.

Fillow  verbindt zich ertoe om de reparatie, de vervanging of de overeenstemmende betaling uit te voeren indien een van haar producten een fabrieksfout vertoont, rekening houdend met het feit dat de uiteindelijke beslissing bij de fabrikant ligt. In het geval van een fabrieksfout zijn alle kosten voor de terugzending van het product en de verzending van het nieuwe of  gerepareerd product ten koste van Fillow.

Wij behouden ons het recht voor om de vervanging van het teruggezonden product te weigeren indien het niet voldoet aande voorwaarden vermeld in ons retourbeleid.

- De klant dient ons op de hoogte te brengen over zijn ongenoegen over het product binnen twee maanden nadat hij er kennis van heeft genomen, door middel van een email waarin hij meedeelt dat hij het product wenst terug te verzenden.

In het geval dat het probleem van het product niet gedekt wordt door de garantie, dan zijn alle mogelijke bijkomende kosten die voortvloeien uit deze terugzending ten koste van de Klant.

De garantie verliest haar geldigheid in het geval de defecten of de schade veroorzaakt werd door externe factoren, ongevallen, in het bijzonder elektrische ongelukken, slijtage, installering en gebruik niet in overeenstemming met de instructies van de Leverancier.

Producten die gemodificeerd of hersteld werden door de klant of een andere persoon die geen toestemming heeft van de Leverancier zijn ook uitgesloten van de garantie

RETOURZENDING IN UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT.

Alle producten gekocht op  "www.fillow.nl" kunnen worden teruggezonden en worden terugbetaald, mits u ons op de hoogte brengt van uw voornemen om het/de gekochte product/producten te terug te zenden binnen een termijn van maximum 7 werkdagen, te tellen vanaf de dag van levering en op voorwaarde dat er wordt voldaan aan alle voorwaarden uiteengezet in deze paragraaf.

FILLOW.NL aanvaardt enkel retourzendingen die voldoen aan de volgende eisen:

1. Het product moet zich in dezelfde staat bevinden als toen het werd geleverd en moet beschikken over de oorspronkelijke verpakking en etikettering.

2. De terugzending moet geschieden met de dezelfde beschermende doos waarmee het product in ontvangst werd genomen om het te beschermen. Indien dit niet kan met de beschermende doos waarmee het product geleverd werd, dan dient de KLANT het product terug te verzenden met een beschermende doos zodat het in het magazijn van  FILLOW.NL aankomt met maximale garanties.

3. Een kopie van de leveringsbon dient in de verpakking te worden toegevoegd, waarop de producten worden aangeduid die teruggezonden worden, alsmede de reden van de retourzending.

Na het artikel te examineren brengen wij u op de hoogte of u recht heeft op een terugbetaling van de betaalde bedragen. Voor de gekochte producten ENKEL het bedrag van het/de product/producten wordt terugbetaald, NOOIT de verzending, terugbetalings- en verpakkingskosten.

De terugbetaling zal zo spoedig mogelijk geschieden, en in ieder geval binnen een termijn van 30 dagen te tellen vanaf de dag dat da U ons op de hoogte heeft gebracht van uw voornemen om afstand van de producten te doen. De terugbetaling zal geschieden op dezelfde creditcard die werd gebruikt om te betalen voor de aankoop, in het geval van aankoop met een kaart of bankoverschrijving, en bij bestellingen tegen rembours, op een rekening waarvan de houders dezelfde persoon is als de persoon die bestelling heeft geplaatst. Deze gegevens dienen door de klant naar ons verzonden te worden via email.

Producten die zich niet in de zelfde toestand bevinden als degene waarin ze ontvangen werden, of die verder gebruikt werden dan enkel het product te openen, alsmede gepersonaliseerde producten worden niet ingeruild of terugbetaald.

Deze bepaling doet geen afbreuk aan de rechten van de consument erkend door de wet.

Retourzending van defecte producten:

In de gevallen waarin de Klant van oordeel is dat op het moment van levering het product niet voldoet aan de voorwaarden van het contract, dan dient hij onmiddellijk contact met ons op te nemen via ons contactformulier clientes@fillow.net, om ons de gegevens van het product te verstrekken, alsmede de defecten eraan. In sommige gevallen vragen wij ook om foto's van de defecten te sturen.

Na ontvangst van de kennisgeving  via FILLOW.NL zullen we contact opnemen met de Klant om hem op de hoogte te brengen over welke stappen te ondernemen, en via welke koerierdienst hij de retourzending dient uit te voeren.

Voor meer informatie, gelieve ons retourbeleid te raadplegen door hier te klikken: Retourbeleid.

DISCLAIMER EN AANSPRAKELIJKHEID

FW Skate Shop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, zowel materieel als immaterieel of lichamelijk, die  voortvloeien uit een defect of verkeerd gebruik van de verkochte producten. Hetzelfde geldt voor eventuele wijzigingen van de producten door de leveranciers.

FW Skate Shop kan niet verantwoordelijk worden gesteld door een klant of derden voor indirecte schade, exploitatieverliezen of gederfde winst, door welke wijze dan ook, hoewel deze schade, verlies of schade had voorzien kunnen worden door FW Skate Shop of in het geval dat deze op de hoogte ervan werd gesteld.
Onverminderd de bepalingen van de voorgaande alinea's,  de verantwoordelijkheid van FW Skate Shop krachtens deze algemene voorwaarden kan geen bedrag overschrijden dat gelijk is aan de betaalde sommen na de transactie die de oorsprong zijn van deze verantwoordelijkheid, ongeacht de oorzaak of de vorm van de actie in kwestie.

FW Skate Shop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schending van contract in het geval van een tekort aan voorraad of de onbeschikbaarheid van het product, vanwege overmacht, onderbreking van de activiteit, of  volledige of gedeeltelijke staking, in het bijzonder  van de postdiensten en de transport- en communicatiemiddelen, overstroming of brand.

De bepalingen van dit artikel heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument, noch op uw recht om het contract te annuleren.

In geval van geschil, dan kan de klant zich in eerste instantie richten tot Fillow sports om tot een minnelijke oplossing te komen.

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Spaanse recht. De partijen doen afstand van enig ander rechtsgebied en onderwerpen zich voor de oplossing van hun geschillen tot de rechtbanken en rechtsboven van de woonplaats van de consument.

EIGENDOMSRECHEN OVER DE INHOUD

De onderdelen van deze website zijn ontworpen met als de doel de verkoop bepaalde producten aan te bieden geïdentificeerd door FILLOW.NL.

Alle illustraties, ontwerpen, iconen, afbeeldingen, foto's, en andere elementen die deel uitmaken van de website zijn het exclusieve eigendom van FILLOW.NL,  of werden via een licentie overgedragen door het Merk van de leverancier.

De klanten en gebruikers worden op de hoogte gebracht van het feit dat de rechten van FILLOW.NL  over de inhoud, vormgeving en broncode op deze site zijn beschermd door het Spaanse en internationale recht inzake intellectuele en industriële eigendom .

Het merk Fillow werd geregistreerd sind de publicatie ervan in het Spaanse Staatsblad van 31/07/2009.

Bovendien, zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande, de inhoud van deze website wordt ook beschouwd als een computerprogramma, waardoor  de Spaanse en Europese regelgeving van kracht op de materie ook van toepassing is.

De volledige of gedeeltelijke reproductie van deze website, van de inhoud ervan, zelfs door middel van een hyperlink, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FILLOW.NL is uitdrukkelijk verboden.

Het kopiëren, de reproductie, aanpassing, wijziging, distributie, marketing, publieke communicatie  en / of enige andere handeling die een schending van de Spaanse en / of Europese regelgeving inhoudt inzake intellectuele of industriële eigendom, alsmede het gebruik van de inhoud van de website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FILLOW.NL. is uitdrukkelijk verboden.

FILLOW.NL meldt dat het geen implicietie vergunningen of machtigingen toekent inzake rechten van intellectuele en / of industriële eigendom of  enig ander recht of eigendom, rechtstreeks of onrechtstreeks  gerelateerd met de inhoud opgenomen in de website www.fillow.nl

KENNISGEVINGEN EN BEKENDMAKINGEN

De geldende wetgeving vereist dat de kennisgevingen of bekendmaking schriftelijk die wij u versturen via de post dienen te geschieden.

Door de website www.fillow.nl gd gebruiken, gaat u akkoord dat het grootste deel van onze kennisgevingen via elektronische weg worden verstuurd.

Wij zullen contact met u opnemen via e-mail.

Alle bekendmakingen en de formulering van dit contract zal in de officiële taal van de Spaanse staat geschieden, het Spaans.

Voor contractuele doeleinden gaat u akkoord met deze elektronische communicatiemiddel en u erkent dat alle contracten, mededelingen, informatie en overige communicatie die wij u elektronisch versturen voldoen aan de wettelijke vereisten. Deze voorwaarde heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

De kennisgevingen die U ons verstuurt dienen bij voorkeur verstuurd te worden via ons contactformulier. Overeenkomstig hetgeen hierboven bepaald werd, en tenzij anders bepaald, kunnen wij u kennisgevingen versturen ofwel via email, ofwel naar het postadres dat u ons heeft opgegeven tijdens het plaatsen van Uw bestelling.

Er wordt aangenomen dat de kennisgevingen ontvangen werden en correct werden uitgevoerd op het moment dat deze bekendgemaakt werden op onze website, 24 uur nadat deze verstuurd werden via email, of drie dagen na de datum van verzending van elke brief. Om te bewijzen dat de kennisgeving uitgevoerd werd, dan zal het genoeg zijn om te bewijzen, in geval van een brief, dat het adres erop juist was, dat het goed gesloten was en dat het naar behoren werd uitgereikt door de post of in een postbus, en in geval van email, dat het verstuurd werd naar hetzelfde adres als degene opgegeven door de ontvanger.

PRIVACYBELEID

Overeenkomstig de Organieke Wet 15/199 van 13 december inzake de bescherming van persoonsegegevens,  Fillow.nl voegt  alle persoonlijke gegevens die worden geleverd door de klanten of gebruikers van de website toe in een geautomatiseerd bestand van persoonlijke gegevens, gecreëerd en beheerd door FW Skate Shop SL.

Deze gegevens worden gebruikt voor de correcte verwerking van bestellingen en, in geval dat de klant toestemming heeft gegeven, voor de verzending van commerciële informatie over producten of aanbiedingen die van interesse kunnen zijn.

De Klanten kunnen op elk moment hun toegangs-, rectificatie, annuleringrechten en recht op beroep uitoefenen  door contact op te nemen met ons via email. clientes@fillow.net, of schriftelijk naar het volgend adres: FW Skate Shop. Avd. de Andalucía Km.10,5. PE Neisa sur ed.7 of.15, 28021 Madrid.

Bij Fillow verbinden wij ons ertoe om alles te doen om het vertrouwelijk  karakter van de ontvangen gegevens te garanderen, en deze enkel te gebruiken voor de hierboven vermelde doeleinden.

De klanten zijn verantwoordelijk voor de accuraatheid  van de verstrekte gegevens. FW Skate Shop S.L. gaat ervan uit dat de verstrekte gegevens ten allen tijden correct zijn.

De gebruikers van de pagina Fillow.nl zijn ten allen tijde onderworpen aan het "privacy-beleid".

Cookies

Fillow maakt gebruik van "cookies" om een meer gepersonaliseerde dienst te bieden en om ervoor te zorgen dat de navigatie op de website  makkelijk is en afgestemd is aan de noden de gebruikers.

Een "cookie" is een klein tekstbestand dat een server van een webpagina opslaat op de harde schijf van de gebruiker. "Cookies" kunnen uit zichzelf niet een persoon identificeren en verwijzen niet naar persoonlijke gegevens y kunnen niet als code uitgevoerd worden of een virus bevatten.

Sommige toepassingen van cookies zijn: Het opslaan van gebruikersvoorkeuren, uw winkelkarretje met uw aankoop opslaan, de klant herkennen wanneer hij op de website komt, enz...

Sommige cookies zijn onmisbaar voor het aankoopproces op onze pagina en kaj zonder deze niet voltooid worden.

RECHT VAN TOEPASSING EN JURISDICTIE

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Spaanse recht.

De partijen doen afstand van enig ander rechtsgebied en onderwerpen zich voor de oplossing van hun geschillen tot de rechtbanken en rechtsboven van de woonplaats van de gebruiker.